Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

Svi klijenti koji su zainteresovani za zakup, dostavljaju sledeća dokumenta:

  1. Ponuda dobavljača
  2. Ponuda za zakup prihvaćena od strane klijenta
  3. Zahtev za zakup

Osim toga, u zavisnosti od pravnog statusa klijenta potrebna je i sledeća dokumentacija:

Pravna Lica

 

  1. Kopija Rešenja iz Agencije za privredne registre ili Izvod iz sudskog registra
  2. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  4. Komplet završni računi za poslednje 2 godine na dan 31.12. (bilans stanja, bilans uspeha i aneks), tekući poslednjiobračunski izveštaj (ili bruto bilans – zaključni list na dan podnošenja zahteva), napomene uz finansijske izveštaje(ukoliko postoje) i izveštaj revizora (ukoliko postoji)
  5. Fotokopija lične karte (obe strane) direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno kopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin). Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz registra, a ukoliko je u pitanju fizičko lice – fotokopiju lične karte ili pasoša (ukoliko je strani državljanin) ili dostaviti Izjavu o vlasničkoj strukturi (obrazac) koju potpisuje zakonski zastupnik/punomoćnik pravnog lica i stvarni vlasnik
  6. Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa dobijen u matičnoj banci gde se vrši i uplata troškova tog izveštaja: 1.440,00dinara za zakupca, 600,00 dinara za jemca

 

Ako je matična banka Raiffeisen banka, instrukcije za uplatu troškova Kreditnog biroa su sledeće:

- Corporate: transakcioni račun 265-1500320000001-49 sa pozivom na broj 02101088 – MB klijenta
- SE: transakcioni račun 265-1910320000001-36 sa pozivom na broj 02101088 – MB klijenta

Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća.

Raiffeisen Rent d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.