Kontakt

Mi smo tu da Vam svojim savetima i ekspertizom pomognemo da napravite izbor u Vašem najboljem interesu, a konačna odluka o prihvatanju ponude je svakako na Vama!

Za sve dodatne informacije i savete možete pozvati 011/220-74-14 ili nas kontaktirati putem forme u prilogu

Prigovori

Primalac lizinga i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo na pisani prigovor davaocu lizinga ako smatraju da se davalac lizinga ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i drugih propisa, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa primaocem lizinga.

Ukoliko primalac lizinga i davalac sredstava obezbeđenja nisu zadovoljani odgovorom davaoca lizinga na prigovor ili davaoca lizinga nije odgovorio na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, primalac lizinga i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo da, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pokrenu postupak vansudskog rešavanja spornog odnosa – postupak posredovanja, podnošenjem predloga Narodnoj banci Srbije – Centru za korisnike finansijskih usluga, na adresu poštanski fah 712. Adresa Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka je Ul. Nemanjina br. 17, 11000 Beograd.

 

Ime i prezime(Required)
Email(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.